PAN POD Report

คนยุคใหม่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 22

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 22 เรื่อง “สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า: รอดด้วยรัฐสภา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ จังหวัดนนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม "World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก"

จัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมลงชื่อเป็น 1 เสียงใน 1 ล้านรายชื่อ สำหรับยื่นถึงสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคงกฎหมายห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

ในวาระที่รัฐสภากำลังมีการพิจารณามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า พวกเรา กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าการตลาดล่าเหยื่อและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้า จึงร่วมกันแสดงพลัง โดยการรวบรวมรายชื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อยื่นต่อรัฐสภาและรัฐบาล เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุหรี่กิจกรรม ศจย.และอื่นๆUpdate

รวมเนื้อหา สื่อการสอน Online โครงการในศูนย์วิจัยฯ

TRC Data Center

ข่าวสาร...มาใหม่ จาก ศจย.

Vision

วิสัยทัศน์ 

ศจย. ดำเนินการเป็นศูนย์วิชาการและจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านจัดการและสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม และมีภาคีเครือข่ายต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

Vision

Mission

พันธกิจ

ศจย. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Objectives

วัตถุประสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ฯ คือเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อการควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยระยะดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

Objectives

สื่อเอกสารDonwload จาก ศจย.

สื่อเอกสาร..infographic ให้ดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400