งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการควบคุมยาสูบ และสร้างเครือข่ายด้านยาสูบในพื้นที่ภาคใต้ รุปแบบกิจกรรม : Hybride (online, onsite)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ ฯ จึงกำหนดรายละเอียดของการจัดงานไว้ตามเอกสารแนบท้าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และครู

เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบกิจกรรม online และ onsite ณ ห้องประชุมแกรนด์คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัยประจำปี พ.ศ.2566

(เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 กันยายน 2565) เนื่องจาก ความท้าทายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในขณะนี้มีจุดเน้น 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เศรษฐกิจและการเมือง ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ จากประเด็นต่างๆที่กล่าวมา ศจย. จึงกำหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญโจทย์วิจัยที่พัฒนาจากการต่อยอดจาก ศจย.ระยะที่ 5

อ่านเนื้อหาต่อ

ศจย ร่วมนำเสนอวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ICUDDR Conference 2023 Addiction Science, Policy and Education:Growth and progress in a post pandemic world August 9 - 11, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

อ่านเนื้อหาต่อ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุหรี่กิจกรรม ศจย.และอื่นๆUpdate

รวมเนื้อหา สื่อการสอน Online โครงการในศูนย์วิจัยฯ

TRC Data Center

ข่าวสาร...มาใหม่ จาก ศจย.

Vision

วิสัยทัศน์ 

ศจย. ดำเนินการเป็นศูนย์วิชาการและจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านจัดการและสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม และมีภาคีเครือข่ายต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

Vision

Mission

พันธกิจ

ศจย. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Objectives

วัตถุประสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ฯ คือเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อการควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยระยะดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

Objectives

สื่อเอกสารDonwload จาก ศจย.

สื่อเอกสาร..infographic ให้ดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400