Search

ข่าวสารบุหรี่

ศจย.ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

ศจย.ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

"ศจย."ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ เพราะการที่กรมสรรพสามิตปล่อยให้บุหรี่ลดราคากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงทำร้ายเด็กเท่านั้น แต่ยังทำร้ายสังคมไทยอย่างมหันต์ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 แฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพิ่มกลยุทธ์หวังดึงนักสูบหน้าใหม่

แฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพิ่มกลยุทธ์หวังดึงนักสูบหน้าใหม่

ระดมสมองต้านนักสูบหน้าใหม่พร้อมแนะทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงหลังเลิกสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ชวนช่วยเลิกบุหรี่ และโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศจย.จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชน

ศจย.จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และโครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ (ทีมชวนช่วยเลิกบุหรี่) จัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก “นิโคติน” หรือ TU No Tobacco โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. เป็นประธานเปิดงาน

'สิงห์อมควันไทย' เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด

'สิงห์อมควันไทย' เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด

ศจย.ปลื้ม รณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดีแม้มีมาตการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57 แนะทุกภาคส่วนเร่งศึกษา ถอดบทเรียน เสริมความแข็งแกร่งแคมเปญ เพื่อเป็นฟันเฟืองให้ไทยคงสถานะประเทศที่จัดการปัญหาโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID – 19" การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID – 19" การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 3 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการ

จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ รณรงค์ ‘วันสตรีไทย’ 1 ส.ค. ‘ปกป้องสตรีไทยศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งสตรีที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง โดยควันบุหรี่มือสองมีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 165,000 คน เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 165,000 คน เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ

ทั่วโลกมีเด็กประมาณ 165,000 คน เสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ที่เกิดจาก “ควันบุหรี่มือสอง” ในวัยผู้ใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่อง เนื่องจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างในวัยเด็ก เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญ

 เดินหน้า ‘คลินิกฟ้าใส’ ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ขยายการบริการสู่ชุมชน

เดินหน้า ‘คลินิกฟ้าใส’ ช่วยคนไทยเลิกบุหรี่ขยายการบริการสู่ชุมชน

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) องครักษ์ ในฐานะรองประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดตั้งคลินิกฟ้าใสว่า จุดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะให้เกิดเครือข่ายบริการเลิกบุหรี่ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถลงลึกไปได้ถึงระดับชุมชน และขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม ทั้งนี้ ย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

สสส. ปั้นฝัน “ครีเอเตอร์” หน้าใหม่ 36 โครงการ 10 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสร้างสื่อไร้ควันท่ามกลางโควิด – 19

สสส. ปั้นฝัน “ครีเอเตอร์” หน้าใหม่ 36 โครงการ 10 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสร้างสื่อไร้ควันท่ามกลางโควิด – 19

สสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) โดย ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์หน่วยจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ  ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในพื้นที่ภาคใต้ที่สนใจงานด้านสื่อดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ ร่วมเป็นทีมปฏิบัติการกับ DigitorThailand

Main Menu

ค้นหาบทความจาก ศจย. ที่นี่
Articles
Categories