ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ
ประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน " วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับชม Facebook LIVE ได้ที่ : ชวนช่วยเลิกบุหรี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

http://www.thailandquitline.or.th/urefer/uquit/ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ จะติดต่อกลับทันทีตามเวลาที่คุณระบุไว้ค่ะ #อยากเลิกบุหรี่ไว้ใจให้1600ดูแล . #เลิกบุหรี่เริ่มที่ใจ #เลิกสูบลดเสี่ยง

เนื้อหาเพิ่มเติม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่ง "หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" สนับสนุนโดย "ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)" จะเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน การประเมินผลและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19"

เรียนเชิญ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" (ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Panel Discussion: Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN (IFMSA-TH)

กิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ถึง “ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า” ⚡️ งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นศพ.อัครวิญญ์ ตันตยาพงศ์ เจ้าของแชนแนล wintured จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพิธีกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุหรี่กิจกรรม ศจย.และอื่นๆUpdate

ข่าวสาร...มาใหม่ จาก ศจย.

ศจย. คือใคร ?

Vision

วิสัยทัศน์ 

ศจย. ดำเนินการเป็นศูนย์วิชาการและจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านจัดการและสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม และมีภาคีเครือข่ายต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

Vision

Mission

พันธกิจ

ศจย. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Objectives

วัตถุประสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ฯ คือเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อการควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยระยะดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

Objectives

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.
กระผมขอเรียนครับว่า ศจย.ในแผนงานระยะที่ 5 นี้ มีนโยบายที่สำคัญ คือ เราจะทำงานร่วมกับคณะทำงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อ “ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้ได้งานวิชาการที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์สู่นโยบายระดับประเทศและการรณรงค์ทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย”

สื่อเอกสารDonwload จาก ศจย.

สื่อเอกสาร..infographic ให้ดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400