การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ โรงแรม เอเชีย ห้อง ประกายเพชร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง”

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Round Table ในหัวข้อ "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน" (State of the art to smoking cessation) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ
ประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน "

เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก "นิโคติน " วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับชม Facebook LIVE ได้ที่ : ชวนช่วยเลิกบุหรี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Panel Discussion: Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN (IFMSA-TH)

กิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ถึง “ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า” ⚡️ งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นศพ.อัครวิญญ์ ตันตยาพงศ์ เจ้าของแชนแนล wintured จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพิธีกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never One-day course วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

เสวนาเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง "สื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก" ความท้าทายใหม่ ลดนักสูบภาคใต้

ณ โรงภาพยนตร์ EGV โลตัส จังหวัดสงขลา วันที่ 21 มีนาคม 2564 (10.00 น. ถึง 12.00 น.)

ผู้ร่วมเสวนา

  1. ดร.วิศิน พิพัฒนฉัตร : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  2. คุณฮาริส มาศชาย : ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสังคมปลอดบุหรี่
  3. ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ : ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในโครงการ
  4. นายพชร อินทรกุล : ผู้รับผิดชอบในโครงการ DigitorThailand
รายละเอียด

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุหรี่กิจกรรม ศจย.และอื่นๆUpdate

ข่าวสาร...มาใหม่ จาก ศจย.

ศจย. คือใคร ?

Vision

วิสัยทัศน์ 

ศจย. ดำเนินการเป็นศูนย์วิชาการและจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านจัดการและสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม และมีภาคีเครือข่ายต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

Vision

Mission

พันธกิจ

ศจย. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Objectives

วัตถุประสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ฯ คือเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อการควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยระยะดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

Objectives

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.
กระผมขอเรียนครับว่า ศจย.ในแผนงานระยะที่ 5 นี้ มีนโยบายที่สำคัญ คือ เราจะทำงานร่วมกับคณะทำงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อ “ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้ได้งานวิชาการที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์สู่นโยบายระดับประเทศและการรณรงค์ทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย”

สื่อเอกสารDonwload จาก ศจย.

สื่อเอกสาร..infographic ให้ดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400