ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conference on Tobacco or Health ( WCTOH 2018 ) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2018  ณ Cape Town, South Africa ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนจาก
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 20,000 ชิ้น (กระดาอาร์ต 210 แกรม ขนาด 7.25 * 10.25 นิ้ว  / พิมพ์สี่สี เนิ้อหาจำนวน 9 แผ่น / เข้าห่วงกระดูกงูและกระดาษแข็งตั้งปฎิทิน)เชิญผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและยื่นใบเสนอราคาได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล…
พวกเรา ในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบต่างๆทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย  ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  จำนวน 616 คน จาก 54 จังหวัด ขอประกาศ ปฏิญญาร่วมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุน  “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”…
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ราชทัณฑ์ อัยการ ศาล และ ผู้ต้องขังและญาติ ทราบแนวทางและมีการเร่งรัดการดำเนินการขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขใหม่นี้   อันเป็นผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาคนล้นคุกได้ระดับหนึ่ง
Credit by : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Smoking causes cancer. In this TV ad for CDC's "Tips From Former Smokers" campaign, Terrie talks about how she gets ready for…
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ และบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5
ศจย. ประกาศสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018)ระหว่างวันที่ 7 - 9 March 2018  ณ Cape Town, South Africa (ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)
ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ ในปีนั้นจึงได้กำหนดคำขวัญคือ Health Professionals and Tobacco Control ด้วยเหตุนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2560) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2560

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner