ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018  ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย
สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะที่ 4 รอบวันที่ 20 พ.ย.2560
เนื่องด้วยทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอประกาศประกวดราคา สำหรับโรงพิมพ์หรือผู้สนใจ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ มีรายละเอียด คือ
ก้าวคนละก้าว ชวนคนที่คุณรักเลิกสูบบุหรี่
เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  โดยความร่วมมือและดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคม วิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย มียุทธศาสตร์ดําเนินงานโดย
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2561 สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจจะได้รับเชิญมาร่วมพัฒนาโครงร่าง 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conference on Tobacco or Health ( WCTOH 2018 ) ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2018  ณ Cape Town, South Africa ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนจาก
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 20,000 ชิ้น (กระดาอาร์ต 210 แกรม ขนาด 7.25 * 10.25 นิ้ว  / พิมพ์สี่สี เนิ้อหาจำนวน 9 แผ่น / เข้าห่วงกระดูกงูและกระดาษแข็งตั้งปฎิทิน)เชิญผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและยื่นใบเสนอราคาได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล…
พวกเรา ในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบต่างๆทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย  ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  จำนวน 616 คน จาก 54 จังหวัด ขอประกาศ ปฏิญญาร่วมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการสนับสนุน  “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”…
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ราชทัณฑ์ อัยการ ศาล และ ผู้ต้องขังและญาติ ทราบแนวทางและมีการเร่งรัดการดำเนินการขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขใหม่นี้   อันเป็นผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาคนล้นคุกได้ระดับหนึ่ง
Page 1 of 7

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC