ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพครั้งที่ 17 สามารถตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ค่ะ
ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5 ในโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรมาจากเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบซึ่งเรียบเรียงโดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand C) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  
สรุปการประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่นการควบคุมยาสูบ ในระหว่างวันที่ 22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี
เสวนาวิชาการ "วิเคราะห์ CPTPP หลังสหรัฐฯถอนตัว ประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่" ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล จัดโดย ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018 ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Term of Reference โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับข้อเสนอจำนวน 1 ราย จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสมัครใจเลิกบุหรี่ ใน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” (ผู้สนใจส่งร่างแผนการดำเนินงานและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ ศจย.…
โครงการ นำร่อง Quitline Promotion Campaign 2018 นอกฤดูกาลรณรงค์ ศจย.เปิดรับข้อเสนอจัดทำโครงการ เพื่อเพิ่มการรับรู้สายด่วนเลิกบุหรี่และการโทรเข้ารับคำปรึกษาของผู้สูบบุหรี่ จำนวน 1 ราย ผู้สนใจส่งแผนงานนำร่องและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ศจย.ภายในวันที่ 30 เม.ย.2561
Friday, 23 February 2018 11:25

Mobile Application "SMART อสม."

Mobile Application "SMART อสม."สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว...สำหรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
Page 1 of 9

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC