ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Term of Reference โครงการ Promotion Campaign สำหรับประเมินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดรับข้อเสนอจำนวน 1 ราย จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มการรับรู้และการสมัครใจเลิกบุหรี่ ใน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” (ผู้สนใจส่งร่างแผนการดำเนินงานและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ ศจย.…
โครงการ นำร่อง Quitline Promotion Campaign 2018 นอกฤดูกาลรณรงค์ ศจย.เปิดรับข้อเสนอจัดทำโครงการ เพื่อเพิ่มการรับรู้สายด่วนเลิกบุหรี่และการโทรเข้ารับคำปรึกษาของผู้สูบบุหรี่ จำนวน 1 ราย ผู้สนใจส่งแผนงานนำร่องและโครงร่างวิจัยประเมินผล ให้ศจย.ภายในวันที่ 30 เม.ย.2561
Friday, 23 February 2018 11:25

Mobile Application "SMART อสม."

Mobile Application "SMART อสม."สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว...สำหรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น
การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Health Literacy for Sustainable Development Goal: Human Resource Development )วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
"การแถลงข่าว เรื่อง ร่างพ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย : การสูญเสียอธิปไตยในการควบคุมยาสูบครั้งใหม่" ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร กำหนดการแถลงข่าวตามแนบครับ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรับสมัคร นักวิชาการ 4 ตำแหน่ง
ด้วย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด” ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยผู้สนใจสามารถส่งโครงการทางไปรษณีย์หรือ E-mail มาที่ น.ส.สุภัทรา บัวเพิ่ม
ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม The 12th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2018 ) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 September 2018  ณ Hilton Bali Resort ประเทศอินโดนีเซีย
Page 1 of 8

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC