ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5
ศจย. ประกาศสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018)ระหว่างวันที่ 7 - 9 March 2018  ณ Cape Town, South Africa (ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)
ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) ปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) องค์การอนามัยโลก ต้องการให้บุคลากรสุขภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ ในปีนั้นจึงได้กำหนดคำขวัญคือ Health Professionals and Tobacco Control ด้วยเหตุนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2560) สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ ( 5 เมษา) มีทั้งเรื่องการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ,บทกำหนดโทษ
เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)มีมติเอกฉันท์ 202 เสียงเห็นชอบวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เห็นควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป หลังที่ประชุมพิจารณาต่อเนื่องสองวันรวมเวลา 7.45 ชั่วโมง สำหรับเนื้อหา พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ สอดรับที่กับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 
ขอเชิญผู้สนใจและสื่อมวลชน เข้าร่วม การเสวนาและแถลงข่าว "โค้งสุดท้าย พ.ร.บ.คุมบุหรี่เสียงเรียกร้องถึง สนช." ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องผ่านฟ้าลีลาศ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายไพศาล ลิ้มสถิตย์, ดร.ภก.คทา บัณฑิตานุกูล, ผศ.ดร.มลินี สมภพเจริญ, และรศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ
ประกาศรับชุดข้อมูล : สามารถรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ทันสมัยหรือเป็นข้อมูลใหม่จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายควบคุมปัญหาบุหรี่ ซึ่งเรียกได้ว่า “Evidence-Based Campaign” เพื่อใช้ รณรงค์ในเดือนสิงหาคม : เลิกบุหรี่เพื่อแม่ : ข้อมูลในประเด็น
“ขอให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งผ่านร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่”  พวกเรา ในฐานะ ผู้แทนจากเครือข่ายควบคุมยาสูบทั่วประเทศ 375 องค์กร ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15” วันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 716 คน ขอประกาศปฏิญญาร่วมกัน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการเรียกร้องให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเร่งดำเนินการออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
วันที่ 27 ก.ค. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ จัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner