ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาบริษัทรับจ้างจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

ประกาศประกวดราคาบริษัทรับจ้างจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

ประกาศประกวดราคาบริษัทรับจ้างจัด “การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประขุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA"

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสถิติ STATA"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “#การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสถิติSTATA” ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain packaging)ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว #มีผลบังคับใช้ 10 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ผ่อนผันให้บุหรี่ซองแบบเดิม ขายได้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562)

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562) โดยมีชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วน

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่

ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ศจย. แห่งใหม่ พร้อมเสนอให้ ศจย. พัฒนาระบ Thailand Tobacco Surveilance System วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Main Menu