กิจกรรม ศจย.

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้าร่วมประชุมที่มีวาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะทำงาน ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้านำเสนอการขับเคลื่อน แผนการดำเนินงาน ต่อ คกก.กำกับทิศ ฯ โดยมีวาระ อาทิ ความคืบหน้า การผลักดัน ยาเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลัก สรุปการประชุมวิชาการฯ การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

การประชุม Core team ศจย.

การประชุม Core team ศจย.

วันนี้เวลา 12.00-14.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี อ.รณชัย ผอ.ศจย.เป็นประธาน การประชุม Core team 

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

วันที่ 4 ก.ค.62 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่ กับ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ผอ.ศจย.ประกาศยืนกรานชัดเจนว่า "เราจะไม่สังฆกรรมกับอุตสาหกรรมยาสูบ และเราจะมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยครับ"

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) อ.รณชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จากกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ ให้รับทราบ ประเด็นการตระหนักรู้ เรื่องบุหรี่

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ” ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy and Religion Society of Thailand)

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชื่องาน “Tu Law Young Researchers Workshop 2018

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

กิจกรรม ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศจย จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ

ศจย จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.2561  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการ ศจย. ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.หทัย  ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการ

Main Menu