Search

กิจกรรม ศจย.

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ

ศจย.จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการในการควบคุมยาสูบ" 27 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง "Evidence-based policy decision making and policy relevant research" For Thai tobacco researchers โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้

จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการตวบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพศ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน "การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยควบคุมยาสูบภาคใต้" ประเด็น: พัฒนาศักยภาพนักวิจัย / นำเสนอโจทย์วิจัยของ ศจย.2562-2563 / การจัดตั้งคณะทำงาน ศจย.ภาคใต้

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศจย. ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมจัด บูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ควบคุมยาสูบ โดยเน้นประเด็น "ควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 = ความรุนแรงในครอบครัว" (4 ตุลาคม 2562) ใน "เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น" จัดโดย สำนักสนุนสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและจัการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ กลุ่มนักวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด “การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือ ข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคอีสาน)” โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยของ ศจย.

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการเพื่อการควบคุมยาสูบ (ภาคเหนือ)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เดินเครื่องทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง ลงพื้นที่ลุย “ภาคเหนือ” สานเครือข่ายพันธมิตร เกี่ยวก้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าร่วมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ในการพัฒนาการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ

"การประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการควบคุมยาสูบ" โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร ผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านยาสูบ

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการสื่อสารและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย" ให้กับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้าร่วมประชุมที่มีวาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะทำงาน ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้านำเสนอการขับเคลื่อน แผนการดำเนินงาน ต่อ คกก.กำกับทิศ ฯ โดยมีวาระ อาทิ ความคืบหน้า การผลักดัน ยาเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลัก สรุปการประชุมวิชาการฯ การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

Main Menu

ค้นหาบทความจาก ศจย. ที่นี่
Articles
Categories