สถานการณ์การบริโภคยาสูบ

รายงานสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2562

สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ
สรุปสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงหลักด้านยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2557
สรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยปี 2556
สรุปสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2555
สรุปสถานการณ์การควบคุมยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2554

สถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัด พ.ศ.2554
สรุปสถานการณ์การควบคุมยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2552
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2550
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พ.ศ.2534-2549
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย 2534-2547
รายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561