TRC staff

TRC officer Phase III

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการ ศจย.
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
รองผู้อำนวยการ ศจย.
นางสาวศุภิสรา ฑิรากัณฐิก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Dr.Stephen Hamann
นักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง
หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน
นักวิชาการ
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์
นักวิชาการ
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นักวิชาการ
นางสาววรางคณา จันทรสุข
นักวิชาการ
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นักวิชาการ
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
Learning Design Officer
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นักวิชาการ
นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน
นักวิชาการ
นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล
นักวิจัย
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา
นักวิชาการ
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นางพิมพา เต็มพร้อม
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นางสาวนันทพร คำเกษ
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
นางพูลทรัพย์ พชนะ
แม่บ้านสำนักงาน