TRC staff

TRC officer Phase II

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการ ศจย.
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
รองผู้อำนวยการ ศจย.
Dr.Stephen Hamann
นักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวนุชรี ศรีวิโรจน์
ผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ
นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
นักวิชาการ
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์
นักวิชาการ
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นักวิชาการ
นางสาวกุมภการ สมมิตร
นักวิจัย
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นักวิจัย
นางสาวอรทัย ใจบุญ
นักวิจัยรุ่นเยาว์
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นางสาวนันทพร คำเกษ
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
นางพูลทรัพย์ พชนะ
แม่บ้านสำนักงาน