TRC staff

TRC officer Phase V

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อำนวยการ ศจย.
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Miss Paweena Punkrajang
Professional academic
Dr.Stephen Hamann
นักวิชาการด้านต่างประเทศ
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นักวิชาการ
นางสาวคัทลียา จระกา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
นักวิชาการ
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นักออกแบบการเรียนรู้
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น
นักวิชาการ
รวมยศ จ้อยหล่อย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน