TRC staff

TRC officer Phase I

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผู้อำนวยการ ศจย.
ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
รองผู้อำนวยการ ศจย.
Dr.Stephen Hamann
นักวิชาการด้านต่างประเทศ
ดร. ศรัณญา เบญจกุล
นักวิชาการอาวุโส
นายณัฐพล เทศขยัน
นักวิชาการ
นายสาโรจน์ นาคจู
นักวิชาการ
นางปภาวี ไชยรักษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางพูลทรัพย์ พชนะ
แม่บ้านสำนักงาน