ประชาสัมพันธ์

"ศจย." ปิดรับโครงร่างวิจัยใหม่ ประจำปี 2561

"ศจย." ปิดรับโครงร่างวิจัยใหม่ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.2561

ศจย.ขอแจ้งภาคีเครือข่ายและผู้รับจ้างงานของ ศจย.

เรื่องไม่รับวางบิลเพื่อเบิกจ่ายเงินระหว่าง 1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการก่อนวันที่ 31 ก.ค.2561


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์

เพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.