กิจกรรม ศจย.

งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน

งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน

เมื่อวันนที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย. ) กล่าวในการเสวนา "งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน" ว่า ที่ผ่านมา ศจย. ได้ทำงานด้านการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนำงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบทั้งในระดับชุมชนและประเทศ ซึ่งแผนงานที่ 4 มีประเด็นการสร้างเครือข่ายโดยมีชุมชนเป็นฐาน ในกรณีระดับประเทศนั้น เรื่องการควบคุมยาสูบเป็นเรื่องที่ต้องให้ความจริงจัง

"กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

"กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

17 ธันวาคม 2563 ศจย. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัด "กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 : ชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่

การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 : ชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่

(15 ธันวาคม 2563) โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ “การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 : ชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขับเคลื่อนงานเพื่อลดการสูบบุหรี่ในชุมชน โดยมี นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนระยะที่ 1

การประชุมวิชาการก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ

การประชุมวิชาการก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคลิสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลแก่นักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ ดีเด่น และดีเลิศ ในภาคใต้ ในการประชุมวิชาการหัวข้อ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"

การประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 "โควิด-19 ความท้าทายในการควบคุมยาสูบ"

การประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 "โควิด-19 ความท้าทายในการควบคุมยาสูบ"

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะคณะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการประจำภาคอีสานของ ศจย. ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด การประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1

อบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1

อบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1" ในประเด็น “ควันบุหรี่มือสอง" วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) | ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เป็นวิทยากรให้กับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการประชุม 13th

การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการประชุม 13th

การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการประชุม 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2021) ครั้งที่ 3/2563 ดำเนินการโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการการอำนวยการฯ ณ ห้องประชุม Grand Hall I โรงแรม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่

วันนี้ 15 ต.ค. 2563 ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย กรรมการกำกับทิศของ ศจย. และ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย. ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับ มูลนิธิเพื่อครอบครัว ใน "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่"

การแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน”

การแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน”

(12 ตุลาคม 2563) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน” เพื่อเชิญชวนกลุ่มผู้ใช้แรงงานปฏิรูปวิถีชีวิตเพื่อเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร โดยมี -ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการควบคุมยาสูบในกลุ่มแรงงานไทย

X

Main Menu