กิจกรรม ศจย.

การประชุม Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

การประชุม Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 812 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาวูบ (ศจย. ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ด้วยการเปิด Siren เพื่อส่งสัญญาณ

บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวในเวทีเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง” โดยระบุว่า ที่ผ่านมา ศจย. ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทั้งรูปแบบของบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่า

งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน

งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน

เมื่อวันนที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย. ) กล่าวในการเสวนา "งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน" ว่า ที่ผ่านมา ศจย. ได้ทำงานด้านการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนำงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบทั้งในระดับชุมชนและประเทศ ซึ่งแผนงานที่ 4 มีประเด็นการสร้างเครือข่ายโดยมีชุมชนเป็นฐาน ในกรณีระดับประเทศนั้น เรื่องการควบคุมยาสูบเป็นเรื่องที่ต้องให้ความจริงจัง

"กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

"กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

17 ธันวาคม 2563 ศจย. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัด "กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 : ชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่

การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 : ชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่

(15 ธันวาคม 2563) โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ “การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 : ชุมชนปอดใสไร้ควันบุหรี่” ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขับเคลื่อนงานเพื่อลดการสูบบุหรี่ในชุมชน โดยมี นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนระยะที่ 1

การประชุมวิชาการก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ

การประชุมวิชาการก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคลิสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มาเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลแก่นักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ ดีเด่น และดีเลิศ ในภาคใต้ ในการประชุมวิชาการหัวข้อ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"

การประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 "โควิด-19 ความท้าทายในการควบคุมยาสูบ"

การประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 "โควิด-19 ความท้าทายในการควบคุมยาสูบ"

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะคณะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการประจำภาคอีสานของ ศจย. ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด การประชุมวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1

อบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1

อบรมนักสื่อสารเพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1" ในประเด็น “ควันบุหรี่มือสอง" วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) | ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เป็นวิทยากรให้กับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการประชุม 13th

การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการประชุม 13th

การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการจัดการประชุม 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2021) ครั้งที่ 3/2563 ดำเนินการโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการการอำนวยการฯ ณ ห้องประชุม Grand Hall I โรงแรม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok

X

Main Menu