การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18
“Tobacco and Lung Health”

 

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ

วัตถุประสงค์ | เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน และเพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ประมาณ 600 คน ประกอบด้วย เครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบสถานการณ์การควบคุมยาสูบของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการควบคุมยาสูบต่อไป

คลิกลงทะเบียน

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 089-4956410

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โทร. 064-585-3818 ในวันและเวลาราชการ
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ที่www.trc.or.th ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

Download เอกสารประกอบการประชุม

ใบสมัครเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย

กำหนดการการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

เชิญชวนร่วมประกวดบทความทางงานวิชาการ

เอกสารงานประชุมบุหรี่ชาติฯ ครั้งที่ 18

วันที่ 20 มิ.ย.2562

เอกสารงานประชุมบุหรี่ชาติฯ ครั้งที่ 18

วันที่ 21 มิ.ย.2562


พิมพ์