ข่าวสารบุหรี่

สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

สสส. ศจย. ชวนปฏิรูปวิถีแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ชี้ บุหรี่บั่นทอนสุขภาพ สร้างภาระรายจ่าย หลังสำรวจพบวิกฤตโควิด–19 ทำแรงงานสูญเสียรายได้และเกิดภาวะเครียดจึงทำให้สูบบุหรี่ลดลง แรงงานเกือบ ร้อยละ 65 วางแผนเลิกสูบ

ห่วง “พิษควันบุหรี่ในบ้าน” หนุน “มาตรการส่งเสริมบ้านปลอดบุหรี่”

ห่วง “พิษควันบุหรี่ในบ้าน” หนุน “มาตรการส่งเสริมบ้านปลอดบุหรี่”

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมให้ ‘บ้านปลอดบุหรี่’ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงรับควันบุหรี่มือสองของสมาชิกในบ้าน ยังทำให้สมาชิกในบ้านที่สูบบุหรี่สามารถลดและเลิกบุหรี่สำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องเยาวชนในบ้านไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่

รร.พยาบาลรามาธิบดีสถาบันต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รร.พยาบาลรามาธิบดีสถาบันต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รร.พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศจย.ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

ศจย.ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

"ศจย."ร้องภาครัฐคุมราคาบุหรี่ ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ เพราะการที่กรมสรรพสามิตปล่อยให้บุหรี่ลดราคากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงทำร้ายเด็กเท่านั้น แต่ยังทำร้ายสังคมไทยอย่างมหันต์ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 แฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพิ่มกลยุทธ์หวังดึงนักสูบหน้าใหม่

แฉบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเพิ่มกลยุทธ์หวังดึงนักสูบหน้าใหม่

ระดมสมองต้านนักสูบหน้าใหม่พร้อมแนะทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงหลังเลิกสูบบุหรี่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ชวนช่วยเลิกบุหรี่ และโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศจย.จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชน

ศจย.จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการธรรมศาสตร์ไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และโครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ (ทีมชวนช่วยเลิกบุหรี่) จัดโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จาก “นิโคติน” หรือ TU No Tobacco โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. เป็นประธานเปิดงาน

'สิงห์อมควันไทย' เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด

'สิงห์อมควันไทย' เกินครึ่งเมินนิโคตินช่วงโควิดระบาด

ศจย.ปลื้ม รณรงค์ชวนคนเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดช่วงไวรัสก่อโรคโควิด 19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก ได้ผลดีแม้มีมาตการผ่อนปรน พบคนไทยเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องจนปัจจุบันมากถึง ร้อยละ 57 แนะทุกภาคส่วนเร่งศึกษา ถอดบทเรียน เสริมความแข็งแกร่งแคมเปญ เพื่อเป็นฟันเฟืองให้ไทยคงสถานะประเทศที่จัดการปัญหาโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID – 19" การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

"บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง COVID – 19" การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม วนธารา รีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 3 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการ

จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

จากภัยควันบุหรี่มือสอง’ หลังพบข้อมูลรับควันบุหรี่มือสองจากคนในบ้าน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ รณรงค์ ‘วันสตรีไทย’ 1 ส.ค. ‘ปกป้องสตรีไทยศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกประเมินว่ามีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งสตรีที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง โดยควันบุหรี่มือสองมีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทย

X

Main Menu