ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / ตำแหน่ง นักวิชาการ

นตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

 1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ โซเชียลมีเดีย ในสาขาใดสาขาหนึ่งไม่ต่ำกว่านี้
 2. มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
 3. สามารถทำงานได้หลากหลายภายใต้แรงกดดัน
 4. ไม่มีภาระที่ส่งผลต่อการทำงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาระงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรด้านการควบคุมยาสูบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บริหารจัดการระบบ Website / DATA CENTER และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และโซเชียลมีเดีย
 2. สร้างสรรค์ วิเคราะห์ ประเมินผลความต้องการของระบบและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ
 3. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (user account การเข้าใช้งาน authentication & authorization จัดทำคู่มือการใช้การใช้คำสั่งต่างๆ)
 1. สื่อสารข้อมูลสู่สารธารณะประสานงานและให้คำปรึกษา ติดตาม แก้ปัญหากับผู้ใช้งานและงานประสานงาน
 2. จัดประชุมคณะทำงานทีมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดทำร่างวางแผนการทำงานประจำปี หรือแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของศูนย์ฯ สรุปรวบรวมและนำข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานและคณะฯ
 4. มีไอเดียในการนำเสนอ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
 5. ภาระงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ได้แก่ ออกบูธนิทรรศการ จัดประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง นักวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ office และ Zoom meeting ได้
 3. มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ในงานการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีประสบการณ์ในการจัดการบริหารโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งระบบ
 5. สามารถทำงานได้หลากหลายภายใต้แรงกดดัน
 6. มีจิตสาธารณะและทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ประสานงานและจัดการเอกสารเกี่ยวกับการให้ทุนพร้อมติดตามโครงการวิจัยทั้งระบบ (รวมทั้งบัญชีและงบประมาณแผน)
 2. ประสานงานกับนักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานภายในและภายนอก
 3. มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุภาพ และทำงานร่วมกับคนอื่นได้
 4. การจัดประชุมอบรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
 6. จัดทำเอกสารประจำเดือน สไลด์สรุปงานประจำเดือน
 7. วางแผน ร่างจดหมายและประกาศ จัดการเอกสาร ลำดับขั้นตอนการทำงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมาย
 8. มีพันธะสัญญาต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 9. รับผิดชอบภาระงานที่มีต่อสังคมและองค์กร ได้แก่ จัดประชุมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารดาวโหลดตามแนบในบทความ


พิมพ์