การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน

การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน รองที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานใน "การประชุมหารือประเด็นผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กและเยาวชน"

เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า

โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย ข้าราชการ ศจย. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


พิมพ์