การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเรื่องบ้านปลอดบุหรี่


พิมพ์