กิจกรรม ศจย.

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์

งานมหกรรมสุขภาพ รวมพลังสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ "มหาสวัสดิ์ปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด" ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ"
ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ ในแคมแปญ “คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค และตัวแทนจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 10 โรงเรียน รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

การประชุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

วันที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกันชี้แจงถึง #ปัญหาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น มิติทางด้านสุขภาพ สังคม และผลกระทบต่อเยาวชน

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564

โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ..

โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ..

การอภิปรายผล "โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน" วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย หัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย หัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย | โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ศ.นพ.รณชัย ได้กล่าวว่า มาตรการทางด้านราคาและภาษีจัดเป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งในการลดอุปสงค์ของยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัด "การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อเสนอต่อ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

X

Main Menu