กิจกรรม ศจย.

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ครั้งที่ 1/2564

โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ..

โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ..

การอภิปรายผล "โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน" วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย หัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย หัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย | โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ศ.นพ.รณชัย ได้กล่าวว่า มาตรการทางด้านราคาและภาษีจัดเป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งในการลดอุปสงค์ของยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า"

การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้จัด "การประชุมเตรียมรายงานผล Critical appraisal งานวิจัยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อเสนอต่อ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุม Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

การประชุม Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 812 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาวูบ (ศจย. ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ด้วยการเปิด Siren เพื่อส่งสัญญาณ

บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวในเวทีเสวนา “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง” โดยระบุว่า ที่ผ่านมา ศจย. ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทั้งรูปแบบของบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญว่า

งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน

งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน

เมื่อวันนที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย. ) กล่าวในการเสวนา "งานวิจัยกับการควบคุมยาสูบในระดับชุมชน" ว่า ที่ผ่านมา ศจย. ได้ทำงานด้านการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนำงานวิจัยเป็นองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบทั้งในระดับชุมชนและประเทศ ซึ่งแผนงานที่ 4 มีประเด็นการสร้างเครือข่ายโดยมีชุมชนเป็นฐาน ในกรณีระดับประเทศนั้น เรื่องการควบคุมยาสูบเป็นเรื่องที่ต้องให้ความจริงจัง

"กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

"กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

17 ธันวาคม 2563 ศจย. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัด "กิจกรรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่" แก่นักศึกษา

X

Main Menu