เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 7

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายสุชาติ สุจินตวงษ์
นายสุชาติ สุจินตวงษ์หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวชนิดาภา อุทาหงษ์
นางสาวชนิดาภา อุทาหงษ์นักจัดการงานทั่วไป / การเงิน
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิชาการชำนาญการ
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
ว่าที่ ร.ต.สาโรช อุณหกะ
ว่าที่ ร.ต.สาโรช อุณหกะนักสร้างสรรค์สื่อสารสาธารณะ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ที่ปรึกษา ศจย.
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์นักออกแบบการเรียนรู้ชำนาญการ
นางสาวศุภักษร อภิญาสวัสดิ์
นางสาวศุภักษร อภิญาสวัสดิ์นักวิชาการ