เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 6

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์นักออกแบบการเรียนรู้
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตรผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวคัทลียา จระกา
นางสาวคัทลียา จระกาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิชาการ
รวมยศ จ้อยหล่อย
รวมยศ จ้อยหล่อยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ที่ปรึกษา ศจย.
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ