เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 6

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายสุชาติ สุจินตวงษ์
นายสุชาติ สุจินตวงษ์หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวคัทลียา จระกา
นางสาวคัทลียา จระกาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิชาการชำนาญการ
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวสาธิตา พุ่มอยู่
นางสาวสาธิตา พุ่มอยู่นักวิชาการ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ที่ปรึกษา ศจย.
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์นักออกแบบการเรียนรู้ชำนาญการ
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์นักวิชาการสื่อสารสู่สาธารณะ