เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 6

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการ ศจย.
นางจันทร์จิรา รอดอัมพร
นางจันทร์จิรา รอดอัมพรหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวคัทลียา จระกา
นางสาวคัทลียา จระกาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์นักวิชาการสื่อสารสู่สาธารณะ
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิชาการชำนาญการ
นางสาวสาธิตา พุ่มอยู่
นางสาวสาธิตา พุ่มอยู่นักวิชาการ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ที่ปรึกษา ศจย.
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์นักออกแบบการเรียนรู้ชำนาญการ
นางสิริกุล จำปาสุข
นางสิริกุล จำปาสุขนักวิชาการ