เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 4

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิจัย
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์Learning Design Officer
นางพิมพา เต็มพร้อม
นางพิมพา เต็มพร้อม เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใยรองผู้อำนวยการ ศจย.
นางสาวเจนจิรา จิตจง
นางสาวเจนจิรา จิตจงนักวิจัย
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่นนักวิชาการ
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นางสาวจินตนา ปีสิงห์เจ้าหน้าที่บริหาร
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์
นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์นักวิชาการสื่อสารสู่สาธารณะ
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวดวงกมล สีตบุตร
นางสาวดวงกมล สีตบุตรนักวิจัย
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ดร.วศิน พิพัฒนฉัตรนักวิชาการด้านกฎหมาย
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูงเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นายธีรวัฒน์ จันทะคัด
นายธีรวัฒน์ จันทะคัดเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้งหัวหน้าสำนักงาน
นางสาววันวิสาข์ กัสนุกา
นางสาววันวิสาข์ กัสนุกานักวิชาการ
นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์
นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์นักวิชาการ
นางสาวคัทลียา จระกา
นางสาวคัทลียา จระกาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางพูลทรัพย์ พชนะ
นางพูลทรัพย์ พชนะ