เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 3

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ผู้อำนวยการ ศจย.
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้งหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิจัย
นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล
นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุลนักวิจัย
นางพิมพา เต็มพร้อม
นางพิมพา เต็มพร้อม เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใยรองผู้อำนวยการ ศจย.
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์นักวิชาการ
นางสาววรางคณา จันทรสุข
นางสาววรางคณา จันทรสุขนักวิชาการ (ก.ค.55 - พ.ค.56)
นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นางสาวรติกร เพมบริดจ์Learning Design Officer
นางสาวนันทพร คำเกษ
นางสาวนันทพร คำเกษเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
นางสาวศุภิสรา ฑิรากัณฐิก
นางสาวศุภิสรา ฑิรากัณฐิกผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ก.ค.55 - พ.ค.57)
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน
นางสาวศิโรนี โต๊ะสันนักวิชาการ
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นางสาวจินตนา ปีสิงห์เจ้าหน้าที่บริหาร
นางพูลทรัพย์ พชนะ
นางพูลทรัพย์ พชนะ
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน
นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆันนักวิชาการ
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา
นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณานักวิชาการ
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูงเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน