เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 1

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ผู้อำนวยการ ศจย.
นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนานักวิชาการ
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่างนักวิจัย
นางสาวนันทพร คำเกษ
นางสาวนันทพร คำเกษเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใยรองผู้อำนวยการ ศจย.
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์นักวิชาการ
นางสาวอรทัย ใจบุญ
นางสาวอรทัย ใจบุญนักวิจัยรุ่นเยาว์
นางพูลทรัพย์ พชนะ
นางพูลทรัพย์ พชนะ
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นายหริสร์ ทวีพัฒนานักวิชาการ
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นางสาวจินตนา ปีสิงห์เจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวนุชรี ศรีวิโรจน์
นางสาวนุชรี ศรีวิโรจน์นักวิชาการและผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ
นางสาวกุมภการ สมมิตร
นางสาวกุมภการ สมมิตรนักวิจัย
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง
นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูงเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน