เจ้าหน้าที่ ศจย.

แผนงานระยะที่ 1

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัยผู้อำนวยการ ศจย.
นายณัฐพล เทศขยัน
นายณัฐพล เทศขยัน
นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง
นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง
ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิชรองผู้อำนวยการ ศจย.
นายสาโรจน์ นาคจู
นายสาโรจน์ นาคจู
นางพูลทรัพย์ พชนะ
นางพูลทรัพย์ พชนะ
Dr.Stephen Hamann
Dr.Stephen Hamannนักวิชาการด้านต่างประเทศ
นางปภาวี ไชยรักษ์
นางปภาวี ไชยรักษ์
ดร. ศรัณญา เบญจกุล
ดร. ศรัณญา เบญจกุลนักวิชาการ
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นางสาวจินตนา ปีสิงห์