ติดต่อเจ้าหน้าที่ ศจย
ที่อยู่สำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 06-4585-3818 โทรสาร 02-201-1729

ที่อยู่สำนักงาน