คณะกรรมการปรึกษาวิชาการ

แผนงานระยะที่ 5

นายแพทย์หทัย ชิตานนท์
นายแพทย์หทัย ชิตานนท์คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัยคณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.ศรัณญา เบญจกุล
ดร.ศรัณญา เบญจกุลคณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรมคณะทำงานแผนงานโครงการ
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลคณะทำงานแผนงานโครงการ
ดร.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย
ดร.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัยคณะทำงานแผนงานโครงการ
รศ.ดร.กิตติ กันภัย
รศ.ดร.กิตติ กันภัยคณะทำงานแผนงานโครงการ
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
นพ.สุเทพ เพชรมาก
นพ.สุเทพ เพชรมาก
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีคณะทำงานแผนงานโครงการ
อาจารย์บังอร ฤทธิภักดี
อาจารย์บังอร ฤทธิภักดีคณะทำงานแผนงานโครงการ
ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท
รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิทคณะทำงานแผนงานโครงการ
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
ดร.นิฤมน รัตนะรัต
ดร.นิฤมน รัตนะรัต
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.