คณะกรรมการปรึกษาวิชาการ

แผนงานระยะที่ 4

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทรคณะกรรมการที่ปรึกษา
นพ.หทัย ชิตานนท์
นพ.หทัย ชิตานนท์
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
รศ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุลคณะกรรมการที่ปรึกษา
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์รองประธานกรรมการ
นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล
นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ