คณะกรรมการปรึกษาวิชาการ

แผนงานระยะที่ 3

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
นพ.หทัย ชิตานนท์
นพ.หทัย ชิตานนท์
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการ
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์รองประธานกรรมการ
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ