คณะกรรมการปรึกษาวิชาการ

แผนงานระยะที่ 2

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามคณะกรรมการที่ปรึกษา
ศ. คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ศ. คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรคณะกรรมการที่ปรึกษา
นพ.หทัย ชิตานนท์
นพ.หทัย ชิตานนท์
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานกรรมการ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์รองประธานกรรมการ
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
นพ.ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ