คณะกรรมการปรึกษาวิชาการ

แผนงานระยะที่ 1

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัยประธานกรรมการ
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชรองประธานกรรมการ
นพ.หทัย ชิตานนท์
นพ.หทัย ชิตานนท์
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
นพ. ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
ผศ.ดร สุปรีดา อดุลยานนท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
รศ.นพ.พิทยา จารุพูนผล
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัยกรรมการและเลขานุการ