หลักสูตร EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette

สาระสำคัญ

ในประเทศไทยการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถควบคุมการขาย/ซื้อในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ดีพอ โดยเฉพาะยังหาซื้อได้ง่ายตามออนไลน์ ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงเรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงไม่ทราบเรื่องกฎหมายควบคุม แม้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายห้ามการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามมีการลักลอบค้าขายกันในตลาดมืดและทาง online ปัจจุบันความชุกของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประชากรไทย ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด แต่มีการสูบในประชากรจำนวนหนึ่ง สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ รายงานว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากเอกสารทางวิทยาศาสตร์และหลายคนขาดความรู้ที่เพียงพอ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นโดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรจุเนื้อหาการควบคุมยาสูบ เพื่อสร้างความตระหนักโดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ คำแนะนำ และแนวทางการดูแลรักษาเพื่อให้ความรู้แก่ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงบุคลากรที่ทำงานการควบคุมยาสูบ นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและผลทางสุขภาพได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
 2. เพื่อรวบรวมเครือข่ายนักวิจัยเพื่อการทำงานควบคุมยาสูบ
 3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าต่อผู้ที่สนใจ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
TRC e-learning เรื่อง EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette รายวิชาจำนวน 17 บทเรียน และบทนำ 1 บท พร้อมด้วยทดสอบหลังเรียนในระบบคอร์สออนไลน์ สนับสนุนโดย Chula MOOC

เนื้อหาสาระรายวิชา 18 บทเรียน

 1. Introduction
 2. "About E-cig: Touch and Taste" กฎหมายที่ควรรู้
 3. E-cig Ingredient & Health effect
 4. Cig. and Trend of Addiction
 5. Rx of Nicotine Dependence
 6. Tobacco Marketing Tactics: Health or Profit
 7. The Big trio: Tobacco Marketing Tactics ตอน 1
 8. The Big trio: Tobacco Marketing Tactics ตอน 2
 9. EVALI: Outbreak & Situation Analysis
 10. EVALI: Dx & Rx
 11. Research & Surveillance system of EVALI
 12. Health Effect and Social impact of E-cig
 13. EVALI: ตอนที่ 1
 14. EVALI: ตอนที่ 2
 15. Systematic Review and Critical Appraisal of E-cig Research
 16. Evidence-based on Novel and Emerging Tobacco Products by COP 9
 17. Event-based Surveillance of E-cig
 18. Topics in Research Proposals on E-cig

แยกออกเป็นคอร์สย่อย 5 บทเรียน 2 ชั่วโมง

 1. "About E-cig: Touch and Taste" กฎหมายที่ควรรู้
 2. E-cig Ingredient & Health effect
 3. Health Effect and Social impact of E-cig
 4. EVALI: ตอนที่ 1
 5. EVALI: ตอนที่ 2
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เปิดให้เข้าเรียนตั้งแต่ มกราคม 2567 เป็นต้นไป

Image

อาจารย์ในหลักสูตร

 1. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
 2. นายอดิศักดิ์ พุ่มทอง
 3. รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
 4. รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
 5. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
 6. นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
 7. รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
 8. ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
 9. อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
 10. รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโณทัยสินทวี
 11. นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์
 12. ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์
ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ผู้จัดการโครงการการจัดการความรู้และประเมินผลการอบรม เรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette

เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับเกิดบุคลากรที่มีองค์ความรู้พื้นฐานด้านการควบคุมยาสูบต่อยอดสู่การทำวิจัย
เกิดแหล่งความรู้วิชาการควบคุมยาสูบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา

เกณฑ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

จะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนในระบบออนไลน์หลักสูตรหลักสูตร EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette ครบ 80% (เรียนย้อนหลังได้) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ การเข้าเรียนสม่ำเสมอร้อยละ 75 และการทำแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 25

สิทธิ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรกำหนด จะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตร EVALI and Health Impact from Electronic Cigarette

Contact us today and get your first

Free หลักสูตรออนไลน์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

06-4585-3818

Email ถึงเจ้าหน้าที่

trc.course@trc.or.th