คลังหนังสือ ศจย.

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า

ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า

มาตรการที่ดีที่สุดในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า คือ การห้ามนาเข้า จาหน่าย หรือให้บริการ และห้ามสูบในที่สาธารณะ ดังจะเห็นได้จาก ในหลายประเทศทั่วโลกที่มีการห้ามและริเริ่มห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” จัดเป็นปัญหาการสาธารณสุขโลก เพราะก่อให้เกิดการระบาดในหมู่เยาวชนทั่วโลก อันเนื่องมาจากสาร“นิโคติน” ซึ่งก่อให้เกิดการเสพติด

X

Main Menu