คลังหนังสือ ศจย.

ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า

ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า

มาตรการที่ดีที่สุดในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า คือ การห้ามนาเข้า จาหน่าย หรือให้บริการ และห้ามสูบในที่สาธารณะ ดังจะเห็นได้จาก ในหลายประเทศทั่วโลกที่มีการห้ามและริเริ่มห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” จัดเป็นปัญหาการสาธารณสุขโลก เพราะก่อให้เกิดการระบาดในหมู่เยาวชนทั่วโลก อันเนื่องมาจากสาร“นิโคติน” ซึ่งก่อให้เกิดการเสพติด

บทคัดย่อและบทความสมบูรณ์ การประชุมครั้งที่ 18

บทคัดย่อและบทความสมบูรณ์ การประชุมครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” หรือภาษาไทยใช้หัวข้อเรื่องว่า “บุหรี่เผาปอด” ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการจัดการประชุม ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อการควบคุมคุมยาสูบ ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอด้วยวาจา การนำเสนอแบบโปสเตอร์ และการเผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

X

Main Menu