แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (Basic Course)

สาระสาคัญ | การควบคุมยาสูบ (Tobacco Control) ยาสูบเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นภารกิจในการควบคุมยาสูบจึงต้องอาศัยคนทางานความร่วมมือและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรจุเนื้อหาการควบคุมยาสูบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคลากรที่ทางานการควบคุมยาสูบ ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านควบคุมยาสูบได้ง่าย สะดวก และนาไปใช้ประโยชน์เชื่อมโยงความคิดพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นในการทางานให้มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพื้นฐาน

 1. เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการควบคุมยาสูบพื้นฐาน
 2. เพื่อรวบรวมเครือข่ายนักวิจัยเพื่อการทางานควบคุมยาสูบ
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการควบคุมยาสูบพื้นฐาน
 4. เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเสนอขอรับทุนวิจัย ศจย.

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ | TRC e-learning เรื่อง วิชาการควบคุมยาสูบจานวน 5 บทเรียน พร้อมด้วยทดสอบหลังเรียนในระบบคอร์สออนไลน์ สนับสนุนโดย MyCourseVille

เปิดรับสมัครเป็นรอบๆ

 • รอบที่ 1 เปิดรับเดือนตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 2 เปิดรับเดือนพฤศจิกายน 2561 (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 3 เปิดรับเดือนมีนาคม 2562 (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 4 เปิดรับเดือนกรกฎาคม 2562 (ปิดรับสมัคร)
 • รอบที่ 5 เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป (กำลังเปิดรับสมัคร)

เกณฑ์สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา | จะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนในระบบออนไลน์หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน Basic Course ครบ 80% (เรียนย้อนหลังได้) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ การเข้าเรียนสม่าเสมอร้อยละ 75 และการทาแบบทดสอบ
หลังเรียนร้อยละ 25

สิทธิ์สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา | ผู้ผ่านเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรกาหนด จะได้รับใบผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐานและได้สิทธิ์เสนอขอทุนวิจัยจากศจย.

งบประมาณ | ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เกิดบุคลากรที่มีองค์ความรู้พื้นฐานด้านการควบคุมยาสูบต่อยอดสู่การทาวิจัย
 • เกิดแหล่งความรู้วิชาการควบคุมยาสูบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตรเนื้อหาการสอน

TRC E-LEARNING Basic Course
เนื้อหาสาระการเรียนรู้การควบคุมยาสูบ 5 บทเรียน
การเรียนรู้

 1. นโยบายการควบคุมยาสูบแห่งชาติ
 2. การให้ความรู้ ข้อมูล การชี้แนะ การตลาดในการควบคุมยาสูบ
 3. การโฆษณาโดยตรง
 4. การจาหน่ายการจากัดผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 5. การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ที่ทางาน และที่ส่วนตัว 
อาจารย์ในหลักสูตร
 • นายแพทย์หทัย ชิตานนท์
 • ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์
 • ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
 • อาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์
 • รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า