ณ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

image

ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี

We are the new magic of Digital World

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการควบคุมยาสูบ ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ศูนย์ข้อมูลก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 โดยความสนับสนุนของศูนย์วิจัยและจัดหาความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เพื่อให้เป็นแหล่งรวมตำรา และเอกสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการควบคุมยาสูบ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551

รายชื่อหนังสือด้านยาสูบ

หนังสือภาษาไทย

หนังสือภาษาอังกฤษ