รวมเนื้อหาสื่อการสอน
โครงการในศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

โครงการฝึกอบรม เรื่อง EVALI และผลต่อสุขภาพ (health impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการให้ข้อมูลความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งในยุคปัจจุบันรูปแบบการเรียนรู้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย โดยโครงการฯ มีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษภัยและผลต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์ในรูปแบบ “E-Learning” 

เข้าสู่โครงการเนื้อหา

“TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

"กิจกรรม Road show ทั่วประเทศ โดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้"

เข้าสู่โครงการเนื้อหา