การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เรื่อง “บุหรี่ทาร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบ
 • ของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ
 • เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน
 • เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน
  และประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย

 • เครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข หมออนามัย นักจิตวิทยา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เวชนิทัศน์
 • หน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย
  จากสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น
 • หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ
 • องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณะประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สถาบันที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
 • องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำบลและเทศบาล
 • บุคคลผู้สนใจทั่วไป เช่น พระสงฆ์ นักบวช อสม. ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ

 • คณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมวิชาการฯ มี นพ.หทัย ชิตานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ
 • คณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการฯ มี ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี นักวิชาการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ เป็นเลขานุการ

วัน เวลา สถานที่ วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 • วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 61 : พิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17
 • วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 61 นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ

งบประมาณ แผนงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนควบคุมยาสูบพ.ศ.2558-2561 (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับทราบสถานการณ์การควบคุมยาสูบของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่ดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง และได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการควบคุมยาสูบต่อไป


พิมพ์