ประชุมวิชาการแห่งชาติ

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เรื่อง “บุหรี่ทาร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16

โครงการจัดประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ที่มา : การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 15 เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” Tobacco Control Policies and Sustainable Development Goals
ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ด้วยแผนงานพัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ(ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” ในวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13

กำหนดการประชุมวิชาการ "บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 13 เรื่อง "เพิ่มภาษีบุหรี่ ลดคนสูบ ลดคนตาย (Raising Tobacco Taxes Reduces Smoker and Death)" ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (Pre-conference)

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

เรื่อง “กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11

เรื่อง “การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ” (Against Tobacco Industry Interference) ระหว่างวันที่ 15 –17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ความเป็นมา การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

เรื่อง “FCTC เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่” วันที่ 24–26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ความเป็นมา การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแวดวงผู้ที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบทั้งนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่จะมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยน

X

Main Menu