หลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนวิจัย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประจำปี พ.ศ.2565 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565)

เนื่องจาก ความท้าทายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในขณะนี้มีจุดเน้น 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เศรษฐกิจและการเมือง ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นภัยสาธารณสุขใหม่ของประเทศไทยในขณะนี้ และการปรับตัวในภาวการณ์ดำรงชีวิตในแบบวิถีใหม่ (New Normal) จากสถานการณ์วิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด 19 จากประเด็นต่างๆที่กล่าวมา ศจย. จึงกำหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญโจทย์วิจัยที่พัฒนาจากการต่อยอดจาก ศจย.ระยะที่ 5 และแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งชาติด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติทั้งในมาตรการด้านการลดอุปสงค์ (Reduction of demand) และอุปทานต่อยาสูบ (Reduction of supply) ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) และหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ตาม Ottawa Charter โดยมีหัวข้อโจทย์วิจัย ดังนี้

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 4 ประเด็น 39 หัวข้อ ดังนี้
 1. มาตรการด้านการลดอุปสงค์ (Reduction of demand)
  1. การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 5 ข้อ
  2. เศรษฐศาสตร์และมาตรการทางด้านราคาและภาษี 6 ข้อ
  3. การเลิกบุหรี่ 3 ข้อ
  4. การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การควบคุมยาสูบ/บุหรี่ไฟฟ้า 7 ข้อ
 2. มาตรการด้านการลดอุปทาน (Reduction of supply) 3 ข้อ
 3. มาตรการด้านติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินผล และรายงาน
  1. ผลกระทบต่อสุขภาพ 4 ข้อ
  2. ประเด็นด้านกฎหมาย 8 ข้อ
 4. มาตรการด้านชุมชน 3 ข้อ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2565 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ดังนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : trcresearch1@gmail.com โทร 064-585-3818

เงื่อนไขการขอรับทุน

 • ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) จะได้รับใบรับรองการอบรม
 • Link เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ Basic course (E-learning) Click here

ขอข้อมูลงานวิจัยต่างๆ

06-4585-3818 / Email : webmaster@trc.or.th