หลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนวิจัย

ประจำปี พ.ศ.2567 (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2566)

ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประจำปี พ.ศ.2567 (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2566)

เนื่องจาก ความท้าทายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทยในขณะนี้มีจุดเน้น 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เศรษฐกิจ การเมือง และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า จากประเด็นต่าง ๆที่กล่าวมา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จึงกำหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญ โจทย์วิจัยที่พัฒนาจากการต่อยอดจาก ศจย.ระยะที่ 6 และแผนการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565-2570 ตลอดจนสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งชาติ ด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : FCTC) และหลักการสร้างเสริมสุขภาพตาม Ottawa Charter ศจย. จึงประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ สำหรับปี พ.ศ.2567-2569 ที่สำคัญใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

โจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ สำหรับปี พ.ศ.2567-2569
  1. ด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย (Economics and Laws)
  2. ด้านการตลาดบุหรี่ไฟฟ้า (E-cigarette Marketing)
  3. ด้านชาวไร่ยาสูบ (Tobacco Farmers)
  4. บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย (E-cigarette Situation in Thailand)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่งโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปี พ.ศ. 2567 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ดังนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : trcresearch2023@gmail.com  โทร 064-585-3818

เงื่อนไขการขอรับทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : trcresearch2023@gmail.com โทร 064-585-3818

ขอข้อมูลงานวิจัยต่างๆ

06-4585-3818 / Email : webmaster@trc.or.th