คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย

ประจำภาคใต้ (ศจย.ภาคใต้)

เนื่องด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจ (Mission) ที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) หน่วยระบาดวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่12 (สงขลา) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาศัยอำนาจตามคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ๑๑๑๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศจย. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคใต้ โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

 1. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา
 2. ผศ.ดร.รัศมี สังข์ทอง หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าคณะทำงาน
 3. ดร.ซอฟียะห์ นิมะ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ คณะทำงาน
 4. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาตร์ป้อง คณะแพทยศาสตร์ คณะทำงาน
 5. รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะทำงาน
 6. ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๒ (สงขลา) คณะทำงาน
 7. นายนิพนธ์ รัตนาคม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะทำงาน
 8. น.ส.นูรตัสนีม อูมูดี หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เลขานุการคณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ

 1. ประสานงานและพัฒนางานวิจัย วิชาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 2. พัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับภูมิภาค
 3. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ กับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย ประจำกรุงเทพมหานคร
 • คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สภาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
 • สถาบันวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ
 • สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต 12

https://wesd.kku.ac.th/
http://www.rdh.psu.ac.th/

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ผศ.ดร.รัศมี สังข์ทอง

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
หัวหน้าคณะทำงาน

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
คณะทำงาน

ดร.ซอฟียะห์ นิมะ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาตร์ป้อง คณะแพทยศาสตร์
คณะทำงาน

รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะทำงาน

รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย

ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๑๒ (สงขลา)
คณะทำงาน

นายนิพนธ์ รัตนาคม

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
คณะทำงาน

นายนิพนธ์ รัตนาคม

น.ส.นูรตัสนีม อูมูดี

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
เลขานุการคณะทำงาน