คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย

ประจำภาคเหนือ (ศจย.ภาคเหนือ)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึ่งมีพันธกิจ (Mission) ที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านควบคุมยาสูบภาคเหนือคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาศัยอำนาจตามคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ๑๑๑๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศจย. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยภูมิภาคประจำภาคเหนือ (ศจย.ภาคเหนือ) โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

  1. ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ หัวหน้าคณะทำงาน
  2. นางสาวกันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง คณะทำงาน
  3. นางสาวนฤญา ยางธิสาร คณะทำงาน
  4. นางสาวกันยา จันทะบุรี คณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ

  1. ประสานงานและพัฒนางานวิจัย วิชาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. พัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับภูมิภาค
  3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ กับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย ประจำกรุงเทพมหานคร

(คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
https://www.facebook.com/NosmokingThailand/
https://nuph.health.nu.ac.th/phnu/

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าหัวหน้าคณะทำงาน

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

นางสาวกันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะทำงาน

นางสาวนฤญา ยางธิสาร

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า
 คณะทำงาน

นางสาวนฤญา ยางธิสาร

นางสาวกันยา จันทะบุรี

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า
 คณะทำงาน