คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย

ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศจย.ภาคอีสาน)

เนื่องด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจ (Mission) ที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงสร้างความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาศัยอำนาจตามคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ๑๑๑๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศจย. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยภูมิภาคประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศจย.ภาคอีสาน) โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

  1. รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง หัวหน้าคณะทำงาน
  2. ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะทำงาน
  3. ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร คณะทำงาน
  4. ผศ.ดร. สังคม ศุภรัตนกุล คณะทำงาน
  5. ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ คณะทำงาน
  6. ดร.นิลวดี พรหมพักพิง คณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ

  1. ประสานงานและพัฒนางานวิจัย วิชาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. พัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับภูมิภาค
  3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ กับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย ประจำกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าหัวหน้าคณะทำงาน

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง

ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะทำงาน

ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะทำงาน

ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร

ผศ.ดร. สังคม ศุภรัตนกุล

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะทำงาน

ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะทำงาน

ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ

ดร.นิลวดี พรหมพักพิง

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะทำงาน