คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย

ประจำกรุงเทพมหานคร

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ซึ่งมีพันธกิจ (Mission) ที่มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงสร้างความร่วมมือกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุมยาสูบระดับมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ ๑๑๑๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศจย. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำกรุงเทพมหานคร โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

  1. รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล หัวหน้าคณะทำงาน
  2. รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล คณะทำงาน
  3. ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล คณะทำงาน
  4. รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล คณะทำงาน
  5. ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทำงาน
  6. ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทำงาน

โดยมีอำนาจหน้าที่ คือ

  1. ประสานงานและพัฒนางานวิจัย วิชาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. พัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำกรุงเทพมหานคร
  3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบ กับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย ประจำกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าคณะทำงาน

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทำงาน

ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทำงาน

ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์

ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร

รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้าวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะทำงาน