คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยศจย.

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคอีสาน (คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น)

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคอีสาน (คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคอีสาน (คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น)

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคเหนือ
(คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคอีสาน (คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น)

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำกรุงเทพมหานคร

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคอีสาน (คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ หมาวิทยาลัยขอนแก่น)

คณะทำงานพัฒนาศัพยภาพเครือข่ายนักวิจัยประจำภาคใต้

  • คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สภาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
  • สถาบันวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ
  • สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต 12

แผนงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ พ.ศ.2561-2564