สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ค้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การนำเข้า จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ค้าน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การนำเข้า จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่/ประธานการประชุม ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เหรัญญิก พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์ฯ และกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด19 โดยจัดให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

และประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 14 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.00น. โดยได้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบในการณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอแสดงความกังวลที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แสดงความจำนงในการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเข้า จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในราชอาณาจักรและได้แสดงให้สังคมได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าท่านสนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเปิดเผย ซึ่งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีความเห็นว่า การกระทำของท่านเป็นการสวนทางกับการสร้างความมั่นคงของชาติ เพราะสุขภาพที่สมบูรณ์ของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติในระยะยาว ประกอบกับการดำเนินการทางการตลาดของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าทั้งแบบที่ใช้น้ำยา E-Liquid และแบบแห้ง (Heat not Burn) มีพฤติกรรมในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดนิโคตินที่ได้จากบุหรี่ไฟฟ้าอย่างชัดเจน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าทางสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ที่มีภาคีเครือข่าย จำนวน 924 องค์กร ขอเรียกร้องให้ท่านยุติแนวคิดดังกล่าวเพื่อเห็นแก่ความมีสุขภาพที่ดี และไม่เป็นผู้ติดเสพติดนิโคตินในประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนของประเทศไทย

https://tinyurl.com/m9ym7pa5


พิมพ์