การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

โครงการ : การจัดกิจกรรมให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา | กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ “สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่” ซึ่งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากว่า 155 แห่งทั่วประเทศ

และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และขอให้มหาวิทยาลัยประกาศเป็นนโยบายสถานศึกษา จัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ จัดบริการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟูผู้ต้องการเลิกบุหรี่ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอน และปฏิเสธการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบ เนื่องด้วยภัยจากสารพิษในบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ มีอันตรายร้ายต่อทุกระบบของร่างกายและเป็นต้นต่อของปัญหาสุขภาพในระยะยาว อาทิเช่น สมองเสื่อม หัวใจวายเฉียบพลัน โรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด เสื่อมสรรถภาพทางเพศ เป็นต้น กลุ่มผู้เสพจำนวนมากไม่ตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมองว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายและปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน รวมถึงการมีค่านิยมว่าผู้เสพบุหรี่ไฟฟ้ามีความเท่และทันสมัย จึงทำให้การสูบเป็นที่นิยมและแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นวงกว้าง บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นภัยซ่อนเร้นในสังคมที่บ่อนทำลายสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นอนาคตและกำลังหลักของประเทศ รวมทั้งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทำลายสุขภาพของคนไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยนักศึกษา จึงต้องดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อทุกระบบของร่างกาย ให้ห่างไกล สามารถให้คำแนะนำบุคคลใกล้ชิดและทั่วไปเห็นภัยซ่อนเร้นในสังคมนี้ด้วย รวมทั้งการให้มีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”ระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่อันตรายดังกล่าวในสังคมผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร

17540858977716


พิมพ์