ประกาศผลการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

ประกาศผลการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

สวัสดี นักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

 ภาคกลาง

ชื่อ-สกุล TikTok ID สังกัด ระดับ รางวัล
1.เด็กหญิงเบญญาภา ดอนหัวลอ
2.เด็กหญิงฐิติพร อุสาห์
3.เด็กหญิงวนิดาภรณ์ แวทไธสง
@jms_.school โรงเรียนเจียหมิน มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ
นาย ณัฐวุฒิ ทาตะวงค์
นาย ภาคิน สุขใส
นางสาว เยาวลักษณ์ ทองคำ
@sainoisecondaryschool (โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี) โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มัธนมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวอชิรญา อัศวเสถียรวงศ์ achi.9092 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.3/15 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายนิรุช พาสอน
นายธีรชาติ ชัยมงคล
ISNEW วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รางวัลชมเชย 1
นางสาวศิริพร สุขเกษม @dyvl3l74ksww วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่3 รางวัลชมเชย 2
คณะผู้จัดทำ
1. นายกิตติศักดิ์ เข็มทอง
2. นายคมสันต์ อาจบุรายณ์
3. นางสาวรสิตา หินศรี
4. นางสาวสุนันทา ลอยมา
5. นางสาวน้ำเพชร พันธ์น้อย
6. นางสาวอาทิตยา สร้อยมริด
7. นางสาววาสนา สร้อยมริด
Fasi_492 กศน.ตำบลชัยเกษม
สังกัด กศน.อำเภอบางสะพาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย 3
น.ส.อภิชญา เลี่ยมพูล classroom914 กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ระดับชั้นม.ปลาย รางวัลชมเชย 4
ธัญศิริ สุพร @jakkapatd00 บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงห์เสนี ) Mar-15 รางวัลชมเชย 5
นาย ภูมิพัฒน์ ภู่แสร์ ชังมันเถอะ กศนโคกสำโรง ตำบลวั่งจั่น มัธยมศึกษา​ปีที่1 รางวัลชมเชย 6
นายชัยวัฒน์ บุญมาก hanggunsukpukbj3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 มัธยมศึกษาปี่ที่ 3 รางวัลชมเชย 7
นางสาวพอตา พุ่มพฤกษ์ @thejasminearesens กศน.อำเภอท่าวุ้ง ม.ต้น รางวัลชมเชย 8
นางสาวชลธิชา เขียวน้อย Prapapan sim กศน.อำเภอโคกสำโรง มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย 9
นายสิทธิโชค แสงทอง runda3659 กศน.อำเภอโคกสำโรง ม.ต้น รางวัลชมเชย 10

 

ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล TikTok ID สังกัด ระดับ รางวัล
1.นางสาวเกตุวดี ไชยกุล 2.นางสาวทักษพร ซ้องกา 3.นางสาวกนกพร ขุนบุญ 4.นายธนวัฒน์ พึ่งตน 5.นางสาวศุภวรรณ ธงยี่สิบสอง กศน.อำเภอเมืองแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ
นายอมรทัต กลิ่นด้วง
นางสาวอภิชญา ทวีผล
นางสาวญาณภัทร โพธิ์อ่อน
wipu_chitchana ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายธนกฤต ทองเฉย kew_48 โรงเรียนเมตตาวิทยา มัธยมศึกษาปีที่5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
น.ส.พัชรดา กลิ่นรัตน์ phatcharada03 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชมเชย 1
นางสาวณัฐวดี เเก้วอินทร์ socute_790 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ม.6 รางวัลชมเชย 2
1)นางสาว ชาลินี นิลประยูร ม.4/3
2)นาย ธนเดช ทองประเทือง ม.4/3
3)นาย เอื้ออังกูร มณฑา ม.4/3
4)นาย สิงหกิต นิลบรรหาร ม.4/3
5)นางสาว อินทิรา สอิ้งทอง ม.4/3
6)นาย ศุภกฤษ เจริญสุข ม.4/2
mr.1o6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชมเชย 3
นางสาวสินีนาฎ แก้วตา
นางสาวปราชติญา พรหมทัตย์
นางสาวณิชากร แจ้งนิล
นางสาวธนกาญจน์ สุขวิลัย
@<> My self ;-; โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชมเชย 4
น.ส.ญาณภัทร โพธิ์อ่อน pwynp โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 รางวัลชมเชย 5
นางสาววรัชยา กลิ่นฉ่าง maytapornwichians กศน.อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย 6
นายศุภกร อินทะยศ @sugussugus77 กศน.อำเภอปัว ม.ปลาย รางวัลชมเชย 7
นายวิษณุ แก้วหม่อง @tunder2009 กศน.อำเภอเมืองน่าน มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย 8
นายปรเมธ บุญสุ่น _betaken_ โรงเรียนลาซาลโชอรวีนครสวรรค์ ม.4 รางวัลชมเชย 9
ภัทรวดี สริรักษ์ miew.phattarawadee พิษณุโลกพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่4 รางวัลชมเชย 10

 

ภาคใต้

ชื่อ-สกุล TikTok ID สังกัด ระดับ รางวัล
1. นางสาวเฟื่องลดา นะกองดี
2. นางสาวสุชาดา เศษนาวา
3. นางสาวรุ้งทิพย์ แก้วนิมิตร
4. นางสาวกนกพร แต่งนวล
5. นางสาวกาญจนา ประดิษฐ์
6. นางสาวพรรณศิริ สุวรรณเสน
7.นางสาว ดุษฎา วงศ์อุทัย
8. นางสาวจิราพร ทองคำแก้ว
9. นายภาณุวัฒน์ สัมพันธ์
10. นายอนุรักษ์ สกุล
11. นายกิตติภูมิ วิจิตร
12. เด็กหญิงปุณยาพร ฤทธิกัน
13. เด็กหญิงนันฑกานต์ เพชรประสิทธิ์
14. เด็กชายนนทพัทธ์ สุลเม็ต
@panatthewann โรงเรียนพนมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงพรชิตา บิลอะหลี Kutaowittaya โรงเรียนคูเต่าวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นาย อาฟีซัน บือราเฮง
นาย อรุโณทัย ดาโอ๊ะ
นาย อัสรี เจ๊ะนอ
นาย ฮัมบาร์ รอเซะ
นางสาว สุดารัตน์ สุทธิเดช
นางสาว อนันญา ปานีย์โชด
@arunothaidaoh77 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มัธยมศึกษา ปีที่5 ม. 6 ม.2 เเละ ม.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นางสาวอมรรัตน์ เก้าเอี้ยน
2.นางสาวมณฑิรา มณีจันทร์สุข
3.นายพงศกร จันทจังหวัด
4.นางสาวนฤมล ทองโท
5.นางสาว ณันฐภร เพชร์พรหม
tcyeast โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชมเชย 1
น.ส.ธันยพร มหารงค์
น.ส.ญาดาวดี ประกอบย่อง
น.ส.ปัณฑารีย์ เหมือนขาว
น.ส.จุรีรัตน์ ทองเจริญ
น.ส.ศุภรัตน์ ยอดคง
นายอาฟีซัน บือราเฮง
นางสาว ปรัชญาภรณ์ หลัดทอง
นางสาว นฤนาท คล้ายแดง
นางสาวปัณฑิตา บุราณ
นางสาวณัฐณิชา บุญหนิ
jnoyaaa.0 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่5 รางวัลชมเชย 2
นางสาวขวัญข้าว ศิริ
นางสาวณัฐนันท์ อินทวิชญ
นางสาวธมลวรรณ สุรัตนพราหมณ์
นางสาวพิมพ์นารา แซ่กั่ง
นางสาวพนิดา วงษ์คุ้ม
นายภูมิภาค ชูพันธ์
นายอาทิตย์ ยากองโค
นายพิทวัส ศิลปพรหมมาศ
นายดำรงฤทธิ์ อินทรักษ์
@sun_atit โรงเรียนบ้านนาสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รางวัลชมเชย 3
อรรถพล สำเภา
เมธัส ขาวผ่อง
กรกมล ศรีเเดงยิ่ง
วริศรา นุชดอนไผ่
ปิยะพร เเซ่ลิ้ม
สุพัตรา ทองน้อย
kornkamon_18 โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ6 รางวัลชมเชย 4
1.นายกิตติธัช แก้วกัญญาติ
2.นายธนกฤต ทิพย์รัตน์
3.นายอนุชา พรหมทัสน์
4.นางสาวเมย์ชิตา พนัส
5.นายพันธกร ยุ้ยฉิม
@phantkbm หรือ tiktok.com/@phantkbm> โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 4,มัธยมศึกษาปีที่ 5,มัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย 5
นางสาวพนิดา วงษ์คุ้ม
นางสาวธมลวรรณ สุรัตน์พราหมณ์
นายดำรงฤทธิ์ อินทรักษ์
นายพิทวัส ศิลปพรหมมาศ
@natthanan_mew โรวเรียนบ้านนาสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รางวัลชมเชย 6
นาย ปรเมษฐ์ ปิยะมิตร
นาย ภาณุเดช แจ้งชูศักดิ์
นาย ประกาศิต อินทร์เกลี้ยง
นาย ศิรสิทธิ์ เนื่องฐาน
นาย พลพล ชนะ
นาย รัชพล เจอะแก้ว
@talalontonkla_ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชมเชย 7
นายทรงชัย ถ้ำจันทร์
นางสาวนฤมล กล่อมทอง
นางสาวเอมวิกา ชาญณรงค์
นางสาวยุรณา รักชิตร
นางสาวเทพธิดา เอียดดำ
นางสาวดวงกมล จรูญรัตน์
นางสาวกุลธิดา แก้วสุข
นางสาวชนาภา ย้อยญาติ
นางสาวนานาพร อำมะ
นายจิรยุทธ์ แนมสัย
นางสาวพฤกษา ริยาพันธ์
นางสาวศศิกานต์ วรรณบุรี
นายอภิรักษ์ ณ นคร
ทีน .น โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี มัธยมศึกษาปีที่5 รางวัลชมเชย 8
1.นายชาฮีน อัครมนัส
2.นายจิรายุ แก้ววิลาศ
3.นายรัฐภูมิ นุราช
4.นายลัทธพล สุจีรพันธ์
5.นายธนภัทร เพชรรัตน์
6.นายอัฑฒกร ชุมชอบ
7.นายสุวรรณภูมิ โลหภูมิ
8.นายดีสวัสดิ์ แซ่ลิ่ม
boat_482 โรงเรียนบ้านนาสาร มัธยมศึกษาปีที่4 รางวัลชมเชย 9
นาย นัทธพงศ์ ภูทองกิจเจริญ
นาย ธนภูมิ ดีสมุทร
นางสาวรัตน์นรี ซ่านฮู่
นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์ทองขาว
นางสาวภาณุมาส ไสยสุวรรณ
@natt_d05 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร มัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชมเชย 10

 

ภาคอีสาน

ชื่อ-สกุล TikTok ID สังกัด ระดับ รางวัล
นาย พุฒิพงศ์ บุญคง htnomlias กัลยาณวัตร มัธยมศึกษาปีที่ 5 รางวัลชนะเลิศ
นายญาณกร พรรคมาตย์
นายสิรวิชญ์ วัฒนวิจารณ์
นายเอกรัตน์ ไซม่อน แดนี่สุวารัน
นายสุภัคสรรค์ เพียรวิบูลย์
นางสาววรัทยา ระวังชาติ
นางสาววิลาสินี โกษี
Yuki Warattaya โรงเรียนมหศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวปิยะพร อุ่นเรือง Piyaporn Aunrueng กศน.อำเภอละหานทราย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวธนัญชนก ไกยะฝ่าย @tuisaengdao วิทยาลัยการอาชีพนาเเก ปวช.1 รางวัลชมเชย 1
นางสาว ปารีณา เย็นศิริ B~Bigger โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย 2
วรัทยา ระวังชาติ Yuki_wrt โรงเรียนมหาศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย 3
น.ส ธนัญชนก ไกยะฝ่าย
น.สเบญญาภา วงค์หนายโกด
น.สเจนจิรา สุวรรณมงคล
น.สนาถอนงค์ กำริสุ
thananchanok49 วิทยาลัยการอาชีพนาเเก มัธยมศึกษาปีที่4 รางวัลชมเชย 4
นายต้นกล้า ประสงค์เสียง tonkla._1 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่5 รางวัลชมเชย 5
น.ส ธนัญชนก ไกยะฝ่าย thananchanok49 วิทยาลัยการอาชีพนาเเก มัธยมศึปีที่4 รางวัลชมเชย 6
ธนภรณ์ ขันตี maimifannnnnnnnn กัลยาณวัตร มัธยมศึกษาปีที่5 รางวัลชมเชย 7
น.ส.สุธาสินี สารีบุตร falleg17 โรงเรียนกัลยาณวัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย 8
นางสาวพรทิดา ศรีกุตา KiangCo โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลชมเชย 9
นางสาว จารุวรรณ แย้มประโคน
นางสาว วรรณิภา สมสามาร
นางสาว ณัฐวิณี อุ้มรัมย์
นางสาว บัณฑิตา มานุจำ
จารุวรรณ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม   รางวัลชมเชย 10

 

โดยในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 จะมีการประกวดกิจกรรม TikTok (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันเข้าร่วมกิจกรรม) รางวัลและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท*
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท *
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท *
  4. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  5. * ทุกสถานศึกษาที่นักเรียนได้รางวัล จะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ

หากมีข้อสงสัยโปรดอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

 

 


พิมพ์