การประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

การประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า”

สวัสดี นักเรียนนักศึกษาทุกท่าน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณที่ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้และการประกวด “TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า” ท่านที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบ Zoom conference

ผ่านลิงค์ด้านล่าง ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก โดยไม่จำกัดภูมิภาค โดยเมื่อท่านเข้าสู่ระบบ Zoom conference แล้ว ขอให้ท่านพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และโรงเรียนที่ท่านสังกัด (โปรดสะกดให้ถูกต้อง) ส่งไปที่ช่อง Chat เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดและกำหนดการมีดังต่อไปนี้

17095455852551

กิจกรรม Road show
ภาคกลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
ลิงค์ https://zoom.us/j/96936567222?pwd=Rm9rR2xwY1FSUW5KbEF3RkQwclJFdz09
Meeting ID: 969 3656 7222
Passcode: 140466
ภาคเหนือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
ลิงค์ https://zoom.us/j/94844899727?pwd=NVFTTHdpcVBFNzJoeFUyaHpPRy9Gdz09
Meeting ID: 948 4489 9727
Passcode: 940768
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ลิงค์ https://zoom.us/j/97617356300?pwd=Z1dNSEYxR2pQTE0xVjRxSWdUclNnQT09
Meeting ID: 976 1735 6300
Passcode: 849041
ภาคใต้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ลิงค์ https://zoom.us/j/91589119523?pwd=NEZSTVlObXRJbWJQZDhmVmtWdnBGQT09
Meeting ID: 915 8911 9523
Passcode: 739622

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

  1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ปัจจุบันเรียนที่สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ในจังหวัด ของกลุ่มภูมิภาคที่กำหนด
  2. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6
  3. เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3
  4. เป็นนักศึกษาระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
  5. ผู้ที่มีสิทธิในการส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องผ่านกิจกรรม online/onsite

โดยในวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565 จะมีการประกวดกิจกรรม TikTok (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันเข้าร่วมกิจกรรม) รางวัลและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท*
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท *
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท *
  4. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
  5. * ทุกสถานศึกษาที่นักเรียนได้รางวัล จะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ

หากมีข้อสงสัยโปรดอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

 

 

 


พิมพ์