National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

การประชุมสัมนาเครือข่ายนักวิจัย เรื่อง "National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในรูปแบบ ONLINE เพื่อประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ และพยาบาลอบรมความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ

 info nov 21


พิมพ์