ข่าวประชาสัมพันธ์

Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN

Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN

Panel Discussion: Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN (IFMSA-TH) กิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ถึง “ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า” ⚡️ งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19

โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19

เรียนเชิญ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" (ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมยาสูบของพื้นที่

ประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมยาสูบของพื้นที่

ซึ่ง "หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" สนับสนุนโดย "ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)" จะเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน การประเมินผลและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

Smoking cessation in 2020 : Option & Practice

Smoking cessation in 2020 : Option & Practice

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญ เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยคนไข้เลิกบุหรี่ โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ลงทะเบียน และ เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://www.octopussr.co.th/vdostream/

ชุมชนซอยสวนเงินปลอด Covid-19 ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน

ชุมชนซอยสวนเงินปลอด Covid-19 ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดโครงการ "ชุมชนซอยสวนเงินปลอด Covid-19 ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน" ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนซอยสวนเงิน | ด้วย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.มีนโยบายที่จะพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รูปแบบการดำเนินงานระดับชุมชน โดยแนวคิดการสร้าง

31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use

หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

เชิญทุกท่าน กดสนับสนุน โครงการ "เลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก"หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19 คลิก https://forms.gle/jeMPFVJs7QvWusHy9

ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-13.00 น.

X

Main Menu