ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศ จากงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาฯในภาคใต้”

รางวัลชนะเลิศ จากงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาฯในภาคใต้”

รางวัลชนะเลิศ จากงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำศาสนาฯในภาคใต้” ในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศจย. ขอแสดงความยินดี กับผลงานของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบภาคใต้ (NODE ใต้ ศจย.) โดย คุณศิริพร จิดารัตน์ นักวิจัยภายใต้ ในการดูแลของ รศ.ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย

อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว

อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว

"อบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว" (ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 และการขับเคลื่อนบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ) โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 910A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สุดยอดนักวิจัย NODE เหนือ

สุดยอดนักวิจัย NODE เหนือ

หนึ่งในทีมนักวิจัยของ NODE เหนือ จากการดำเนิน "โครงการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายควบคุมยาสูบภาคเหนือ" ของ "หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ ปีที่ 6 พ.ศ.2562" ในปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Creator หน้าใหม่ที่จะช่วยสร้างสื่อ สังคมไร้ควัน ลดเสี่ยงโควิด19 “Digitor Thailand”

Creator หน้าใหม่ที่จะช่วยสร้างสื่อ สังคมไร้ควัน ลดเสี่ยงโควิด19 “Digitor Thailand”

“โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น / ครีเอเตอร์ Content / เลือกไม่สูบบนโลกออนไลน์” Creator หน้าใหม่ที่จะช่วยสร้างสื่อ สังคมไร้ควัน ลดเสี่ยงโควิด19 “Digitor Thailand” ฮาริส มาศชาย PM (Project Manager) หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ พื้นที่ภาคใต้ โดยสำนัก 6 สร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN

Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN

Panel Discussion: Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN (IFMSA-TH) กิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ถึง “ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า” ⚡️ งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19

โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19

เรียนเชิญ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" (ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมยาสูบของพื้นที่

ประเด็นในการแก้ไขปัญหาด้านการควบคุมยาสูบของพื้นที่

ซึ่ง "หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" สนับสนุนโดย "ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)" จะเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน การประเมินผลและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

Smoking cessation in 2020 : Option & Practice

Smoking cessation in 2020 : Option & Practice

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญ เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยคนไข้เลิกบุหรี่ โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา และ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ลงทะเบียน และ เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://www.octopussr.co.th/vdostream/

ชุมชนซอยสวนเงินปลอด Covid-19 ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน

ชุมชนซอยสวนเงินปลอด Covid-19 ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดโครงการ "ชุมชนซอยสวนเงินปลอด Covid-19 ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน" ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนซอยสวนเงิน | ด้วย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.มีนโยบายที่จะพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รูปแบบการดำเนินงานระดับชุมชน โดยแนวคิดการสร้าง

X

Main Menu